.......

Intensieve Coaching op de Werkvloer op het moment dat zich problemen voordoen, individueel.

Problemen die ontstaan zijn door verandering van taken, collega's, functie, werkplek. Of door veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals zwangerschap, bevalling, verlies van dierbaren, relatieperikelen, gezondheidsproblemen.

Een inventarisatie van het probleem. Wat speelt er, wat is het persoonlijke aandeel. Wat zijn de dingen waar men zelf vat op heeft, wat ligt buiten eigen invloedsfeer. Hoe past men veranderingen die mogelijk zijn toe. Hoe kan men omgaan met de dingen die niet veranderd kunnen worden, hoe wordt een vaststaande situatie makkelijker of dragelijker. Wat heeft men daar voor nodig.

Deze coaching kan desgewenst 2 of 3 wekelijks plaatsvinden. Er is eerst een intake met degene die gecoached gaat worden en met de opdrachtgever. Na dit gesprek kan een schatting gemaakt worden van het aantal contactmomenten die nodig zijn en de daaraan gerelateerde kosten. De intake is gratis en vrijblijvend voor alle partijen.

De coaching vraagt inzet van degene die gecoached wordt en bereidheid om naar zichzelf te kijken. Deze inzet en bereidheid moeten voldoende tot uiting komen tijdens de intake. Verder moet het 'klikken' tussen de coach en de te coachen persoon. Zowel de intake als de coaching worden uitgevoerd door Margreet Boerman.